ALGEMENE VOORWAARDEN Barsatie Onderneming

E-mail: Support@barsatie-enterprise.com
Website: barsatie-enterprise.com

Definities
1. Barsatie Enterprise: Barsatie Enterprise, gevestigd te Den Haag, Kamer van Koophandel nr. 63721457.
2. Afnemer: degene met wie Barsatie Enterprise een overeenkomst heeft gesloten.
3. Partijen: Barsatie Enterprise en klant samen.
4. Consument: een klant die als particulier handelt.

Toepasselijkheid
1
. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Barsatie Enterprise.
2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1
. Alle door Barsatie Enterprise gehanteerde prijzen luiden in euro’s, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
2. Barsatie Enterprise is te allen tijde gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen.
3. De partijen komen een totale prijs overeen voor een door Barsatie Enterprise verleende dienst. Dit is altijd een richtprijs, tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen, waarvan niet kan worden afgeweken.
4. Barsatie Enterprise heeft het recht om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5. Indien de richtprijs meer dan 10% bedraagt, moet Barsatie Enterprise de klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
6. Indien de richtprijs meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht het gedeelte van de bestelling dat de richtprijs met 10% overschrijdt, te annuleren.
7. Barsatie Enterprise heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
8. Barsatie Enterprise zal prijsaanpassingen aan de klant meedelen voorafgaand aan het moment waarop de prijsverhoging van kracht wordt.
9. De consument heeft het recht de overeenkomst met Barsatie Enterprise op te zeggen indien hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
1
. Barsatie Enterprise kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.
2. De klant moet het volledige bedrag binnen 7 dagen, na levering, betaald hebben.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat als de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Barsatie Enterprise de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
4. Barsatie Enterprise behoudt zich het recht voor een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of voldoende zekerheid te verlangen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling
1
. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Barsatie Enterprise gerechtigd een rente van 8% per maand in rekening te brengen voor handelstransacties vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de afnemer in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij verplicht worden eventuele schadevergoeding aan Barsatie Enterprise te betalen.
3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, kan Barsatie Enterprise haar verplichtingen opschorten totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling ten behoeve van de afnemer zijn de vorderingen van Barsatie Enterprise op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de afnemer weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Barsatie Enterprise, blijft hij verplicht de overeengekomen prijs aan Barsatie Enterprise te betalen.

Herroepingsrecht
1
. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, mits:

  • de dienst heeft geen betrekking op logies, reizen, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding
  • de aankoop betreft geen (opdracht tot) dringende reparatie
  • het geen betrekking heeft op een dienst die met instemming van de klant volledig is uitgevoerd binnen de termijn van 14 kalenderdagen voor het herroepingsrecht en de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:

  • zodra de consument voor het eerst een dienst heeft afgenomen
  • zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd

3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via Support@barsatie-enterprise.com

Opschorting van verplichtingen door de klant
De klant ziet af van het recht om de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.

Schikking
De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Barsatie Enterprise te vereffenen met enige vordering op Barsatie Enterprise.

Verzekering
1
. De klant verbindt zich ertoe de volgende zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal:

  • geleverde goederen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • goederen die eigendom zijn van Barsatie Enterprise en aanwezig zijn bij de klant
  • goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. Op eerste verzoek van Barsatie Enterprise verstrekt de afnemer de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst hebben gesloten waarin diensten zijn opgenomen, houden deze diensten voor Barsatie Enterprise slechts inspanningsverplichtingen in, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst
1
. Barsatie Enterprise voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Barsatie Enterprise heeft het recht de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) door derden te laten verrichten.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijke instemming en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Barsatie Enterprise tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen.
5. Indien opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Barsatie Enterprise tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Informatieplicht opdrachtgever
1
. De afnemer stelt alle voor de correcte uitvoering van de overeenkomst relevante informatie, gegevens en bescheiden tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking aan Barsatie Enterprise.
2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant daarom verzoekt, zal Barsatie Enterprise de desbetreffende documenten teruggeven.
4. Indien opdrachtgever de door Barsatie Enterprise in redelijkheid verlangde informatie, gegevens of bescheiden niet tijdig en deugdelijk verstrekt en de uitvoering van de overeenkomst daardoor wordt vertraagd, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van opdrachtgever.

Intellectuele eigendom
1
. Barsatie Enterprise behoudt alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, tekeningen- en modellenrechten e.d.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, informatiedragers of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Barsatie Enterprise mag de klant de intellectuele eigendomsrechten niet kopiëren of laten kopiëren, noch aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of anderszins gebruiken.

Vertrouwelijkheid
1
. De opdrachtgever houdt alle informatie die hij van Barsatie Enterprise ontvangt (in welke vorm dan ook) vertrouwelijk.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Barsatie Enterprise waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij kan verwachten dat openbaarmaking ervan Barsatie Enterprise schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie geheim houdt.
4. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • die reeds openbaar was gemaakt voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder het gevolg te zijn van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar wordt gemaakt wegens een wettelijke verplichting

5. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Sancties
1. Indien de klant de artikelen van deze algemene voorwaarden inzake geheimhouding of intellectuele eigendom schendt, dan verbeurt hij namens Barsatie Enterprise een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 indien de klant een consument is en € 5.000 indien de klant een bedrijf is, voor elke overtreding en bovendien een bedrag van 5% van voornoemd bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.
2. Voor het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete is geen daadwerkelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist.
3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete laat de overige rechten van Barsatie Enterprise, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen, onverlet.

Schadeloosstelling
De afnemer vrijwaart Barsatie Enterprise tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Barsatie Enterprise geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1
. De klant dient een door Barsatie Enterprise geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Indien een geleverd product of dienst niet beantwoordt aan hetgeen de klant redelijkerwijs op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dient de klant Barsatie Enterprise daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na de ontdekking van de tekortkomingen, in kennis te stellen.
3. De consument moet Barsatie Enterprise hiervan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkomingen in kennis stellen.
4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomingen, zodat Barsatie Enterprise adequaat kan reageren.
5. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Barsatie Enterprise gedwongen wordt andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen.

Opzegging
1. De klant dient Barsatie Enterprise schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Barsatie Enterprise daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtgever
Indien Barsatie Enterprise met meerdere opdrachtgevers een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de ingevolge die overeenkomst aan Barsatie Enterprise verschuldigde bedragen.

Aansprakelijkheid van Barsatie Enterprise
1
. Barsatie Enterprise is slechts aansprakelijk voor schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
2. Indien Barsatie Enterprise aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Barsatie Enterprise is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Barsatie Enterprise aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering uitkeert en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen niet leiden tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de afnemer op schadevergoeding van Barsatie Enterprise vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Ontbinding
1
. De afnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Barsatie Enterprise toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of omdat zij van geringe betekenis is, ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Indien nakoming van de verplichtingen door Barsatie Enterprise niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Barsatie Enterprise in verzuim is.
3. Barsatie Enterprise heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien omstandigheden Barsatie Enterprise goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Barsatie Enterprise in de nakoming van enige verplichting jegens de afnemer niet aan Barsatie Enterprise worden toegerekend in een van de wil van Barsatie Enterprise onafhankelijke situatie, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Barsatie Enterprise kan worden gevergd .
2. De in lid 1 bedoelde overmachtsituatie is eveneens van toepassing – maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); wanprestaties en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecommunicatie; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor Barsatie Enterprise een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Barsatie Enterprise daaraan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Barsatie Enterprise is in een situatie van overmacht geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij door de overmachtsituatie enig voordeel heeft verkregen.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het sluiten van de overeenkomst en vóór de uitvoering daarvan blijkt dat het noodzakelijk is de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden
1
. Barsatie Enterprise is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Minder belangrijke wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht.
3. Belangrijke inhoudelijke wijzigingen worden door Barsatie Enterprise zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.
4. De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht rechten
1
. Afnemer kan zijn rechten uit een overeenkomst met Barsatie Enterprise niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Barsatie Enterprise.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid
1
. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst komt bij hetgeen Barsatie Enterprise bij het opstellen van de voorwaarden ter zake voor ogen stond.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1
. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Barsatie Enterprise is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Naamsvermelding
Opgesteld op 01 december 2022.

Partnerschap aanvragen

Vul dit formulier in om uw GRATIS commercieel partnerschap aan te vragen.

** Alle gegevens in dit formulier zijn nodig om uw account in orde te maken, controleer of alle gegevens correct zijn ingevuld voordat u het formulier verzendt! **

Probeer SCIP ® Protect nu 30 dagen gratis uit!

Vul hieronder uw gegevens in en u ontvangt een 30 dagen gratis proefversie van SCIP ® Protect..