Privacybeleid Barsatie Enterprise

Barsatie Enterprise respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben wij een beleid geformuleerd en uitgevoerd dat gericht is op volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel of de doelen ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Door deze website te blijven bezoeken aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij wij op onze website een andere methode voor het aanvaarden van cookies hebben voorzien.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die geldt bij het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities
1. Website (hierna: “Website”) barsatie-enterprise.com.
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verantwoordelijke”): Barsatie Enterprise, gevestigd aan de Van Beverningkstraat 215, 2582 VG Den Haag, Nederland, KvK-nummer: 63721457

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult de gegevens en informatie van deze website niet gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, noch voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Inhoud van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze website en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke wijze dan ook, van het geheel of van een deel ervan, met inbegrip van technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, is strikt verboden. Het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking niet onmiddellijk optreedt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmaker te vervolgen.

Artikel 4 – Beheer van de website
Met het oog op een goed beheer van de site kan de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde:

 • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers op te schorten, te onderbreken, te beperken of te weigeren
 • alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren


Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
1
. De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, verstoringen, moeilijkheden of onderbrekingen in de werking van de website, waardoor de website of een van de functies ervan (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
2. De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk voor tegen u ingestelde gerechtelijke procedures:

 • wegens het gebruik van de website of de via internet toegankelijke diensten
 • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

3. De controller is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van latere (rechts)handelingen tegen de controller.
4. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking betrokken raakt bij een geschil naar aanleiding van uw (ab)gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade van u (terug) te vorderen.

Artikel 6 – Verzameling van gegevens
1
. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Barsatie Enterprise en (een) externe verwerker(s) .
2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”).
3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking hoofdzakelijk gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en, indien van toepassing, om uw bestellingen te verwerken. Zij worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 7 – Uw rechten op informatie
1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit.
2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via Support@barsatie-enterprise.com.
3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij u kunnen bereiken.
4. Binnen een maand na de ingediende aanvraag ontvangt u van ons een antwoord.
5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn tot twee maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen
1. In geval van inbreuk op enige wet of verordening, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verantwoordelijke voor de verwerking verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
2. Indien informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke voor de verwerking bij het opvragen van deze gegevens het verplichte karakter ervan aangeven.

Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen
1
. U kunt commerciële aanbiedingen van de verantwoordelijke voor de verwerking ontvangen. Als u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres: Support@barsatie-enterprise.com.
2. Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
3. Indien u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, elk ongeoorloofd gebruik of elke andere handeling die een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n). De verantwoordelijke voor de verwerking is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 – Bewaring van gegevens
De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de bij wet bepaalde duur.

Artikel 11 – Cookies
1
. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken aanvaardt u het gebruik ervan, tenzij we op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming geldt voor een periode van dertien maanden.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en aanmeldingscookies om sessie- en aanmeldingsinformatie te verzamelen.
 • Anonieme analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals aantallen bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kunnen wij onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. Wij kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
 • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kunnen wij onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers.
 • Tracking Cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Uit deze cookies kunnen wij uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties tonen wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen verschillend bij het richten van advertenties. Tracking cookies verwerken gewoonlijk persoonsgegevens.

3. Wij gebruiken met name de volgende cookies op onze website:

 • Geanonimiseerde Google Analytics (analytische cookie)
 • Google Analytics (analytische cookie)
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)

4. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies voor elk elektronisch apparaat nodigen wij u uit de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal bij een aangeboden product op onze website.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement waar de voor de verwerking verantwoordelijke zijn zetel heeft, is bij uitsluiting bevoegd indien een geschil over deze voorwaarden ontstaat, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Support, Support@barsatie-enterprise.com.

Artikel 15 – Toeschrijving
Deze privacyverklaring geldt tot nader order.

Partnerschap aanvragen

Vul dit formulier in om uw GRATIS commercieel partnerschap aan te vragen.

** Alle gegevens in dit formulier zijn nodig om uw account in orde te maken, controleer of alle gegevens correct zijn ingevuld voordat u het formulier verzendt! **

Probeer SCIP ® Protect nu 30 dagen gratis uit!

Vul hieronder uw gegevens in en u ontvangt een 30 dagen gratis proefversie van SCIP ® Protect..